Kiếm bao nhiêu tiền để có thể mua được nhà ở Mỹ?

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để có thể mua được nhà tại 19 thành phố hàng đầu ở Mỹ, theo Business Insider…

<b>19. San Antonio</b><br><br>Dân số: 1.409.000 người<br>Giá nhà trung bình: 195.500 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.096 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 47.000 USD

19. San Antonio

Dân số: 1.409.000 người
Giá nhà trung bình: 195.500 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.096 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 47.000 USD

<b>18. Orlando</b><br><br>Dân số: 255.483 người<br>Giá nhà trung bình: 207.600 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.112 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 45.500 USD

18. Orlando

Dân số: 255.483 người
Giá nhà trung bình: 207.600 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.112 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 45.500 USD

<b>17. Minneapolis</b><br><br>Dân số: 407.207 người<br>Giá nhà trung bình: 222.800 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.154 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 49.500 USD

17. Minneapolis

Dân số: 407.207 người
Giá nhà trung bình: 222.800 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.154 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 49.500 USD

<b>16. Philadelphia</b><br><br>Dân số: 1.517.628 người<br>Giá nhà trung bình: 203.900 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.156 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 49.500 USD

16. Philadelphia

Dân số: 1.517.628 người
Giá nhà trung bình: 203.900 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.156 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 49.500 USD

<b>15. Houston</b><br><br>Dân số: 2.076.189 người<br>Giá nhà trung bình: 208.000 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.199 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 51.500 USD

15. Houston

Dân số: 2.076.189 người
Giá nhà trung bình: 208.000 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.199 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 51.500 USD

<b>14. Baltimore</b><br><br>Dân số: 640.064 người<br>Giá nhà trung bình: 229.200 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.205 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 51.500 USD

14. Baltimore

Dân số: 640.064 người
Giá nhà trung bình: 229.200 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.205 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 51.500 USD

<b>13. Dallas</b><br><br>Dân số: 2.518.638 người<br>Giá nhà trung bình: 210.100 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.209 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 52.000 USD

13. Dallas

Dân số: 2.518.638 người
Giá nhà trung bình: 210.100 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.209 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 52.000 USD

<b>12. Chicago </b><br><br>Dân số: 2.824.584 người<br>Giá nhà trung bình: 208.600 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.333 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 57.000 USD

12. Chicago

Dân số: 2.824.584 người
Giá nhà trung bình: 208.600 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.333 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 57.000 USD

<b>11. Sacramento</b><br><br>Dân số: 479.686 người<br>Giá nhà trung bình: 279.600 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.380 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 59.000 USD

11. Sacramento

Dân số: 479.686 người
Giá nhà trung bình: 279.600 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.380 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 59.000 USD

<b>10. Miami</b><br><br>Dân số: 417.650 người<br>Giá nhà trung bình: 286.700 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.455 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 62.500 USD

10. Miami

Dân số: 417.650 người
Giá nhà trung bình: 286.700 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.455 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 62.500 USD

<b>9. Portland</b><br><br>Dân số: 609.456 người<br>Giá nhà trung bình: 326.700 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà 1.554 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 66.500 USD

9. Portland

Dân số: 609.456 người
Giá nhà trung bình: 326.700 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà 1.554 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 66.500 USD

<b>8. Denver</b><br><br>Dân số: 649.495 người<br>Giá nhà trung bình: 369.000 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.637 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 70.000 USD

8. Denver

Dân số: 649.495 người
Giá nhà trung bình: 369.000 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.637 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 70.000 USD

<b>7. Washington. DC</b><br><br>Dân số: 582.049 người<br>Giá nhà trung bình: 370.400 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.807 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 78.500 USD

7. Washington. DC

Dân số: 582.049 người
Giá nhà trung bình: 370.400 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.807 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 78.500 USD

<b>6. Seattle</b><br><br>Dân số: 652.405 người<br>Giá nhà trung bình: 383.100 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.809 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 77.500 USD

6. Seattle

Dân số: 652.405 người
Giá nhà trung bình: 383.100 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.809 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 77.500 USD

<b>5. Boston</b><br><br>Dân số: 645.966 người<br>Giá nhà trung bình: 378.500 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.856 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 79.500 USD

5. Boston

Dân số: 645.966 người
Giá nhà trung bình: 378.500 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.856 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 79.500 USD

<b>4. New York City</b><br><br>Dân số: 8.213.839 người<br>Giá nhà trung bình: 381.000 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.988 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 85.000 USD

4. New York City

Dân số: 8.213.839 người
Giá nhà trung bình: 381.000 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 1.988 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 85.000 USD

<b>3. Los Angeles</b><br><br>Dân số: 3.794.640 người<br>Giá nhà trung bình: 458.900 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 2.104 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 90.000 USD

3. Los Angeles

Dân số: 3.794.640 người
Giá nhà trung bình: 458.900 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 2.104 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 90.000 USD

<b>2. San Diego</b><br><br>Dân số: 1.284.347 người<br>Giá nhà trung bình: 554.300 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 2.438 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 104.500 USD

2. San Diego

Dân số: 1.284.347 người
Giá nhà trung bình: 554.300 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 2.438 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 104.500 USD

<b>1. San Francisco</b><br><br>Dân số: 777.660 người<br>Giá nhà trung bình: 770.300 USD<br>Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 3.364 USD<br>Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 144.000 USD

1. San Francisco

Dân số: 777.660 người
Giá nhà trung bình: 770.300 USD
Số tiền phải trả hàng tháng nếu vay thế chấp nhà: 3.364 USD
Mức thu nhập cả năm cần thiết để mua được nhà: 144.000 USD

 

Kiếm bao nhiêu tiền để có thể mua được nhà ở Mỹ?
5 (1) vote
Loading...
Có thể bạn quan tâm